Nowości

Man O’War Facebook Contest – Część 2

Dowódco!

Chciałeś kiedyś dorwać niesamowity headset Razera Man O’ War? Oto kolejna szansa!

Man O 'War Showdown jest w pełni. Jaki jest twój wkład w tą walkę? Daj nam znać na facebooku, pomiędzy 5 a 8 maja, wrzuć swój wynik z najlepszym rezultatem do komentarza.

logo1

Jeden z komentarzy zostanie wybrany w sposób losowy, a osoba która go otrzymała headset Razer Man O’ War! Więcej informacji w pełnym regulaminie.

Pełny Regulamin (kliknij aby otworzyć)

1. Uprawnienia: Konkurs jest dostępy jedynie dla osób, które zapisały się na stronie https://www.facebook.com/ArmoredWarfarePL/ i które w momencie zapisywania miały ukończone 13 lat. Konkurs jest otwarty wyłącznie dla prawnych rezydentów Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Kanada bez Quebecu, Cypru, Republiki Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy Liechtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Czarnej Góry, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem Alaski i Hawajów), miasta Watykan i jest uznany za nieważny, gdy jest zabroniony przez prawo. Pracownicy Mail.ru i My.com, ich podmioty stowarzyszone, filie, agencje reklamowe i promocyjne, a także dostawcy (łącznie "Pracownicy") oraz członkowie najbliższej rodziny i/lub osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym, co Pracownicy, nie mogą uczestniczyć w konkursie. Konkurs podlega wszystkim prawom i przepisom federalnym, stanowym i lokalnym. Nieważny w miejscach zabronionych.

2. Umowa do regulaminu: Uczestnik („Uczestnik”) zgadza się na całkowite i bezwarunkowe związanie niniejszym regulaminem, oświadcza i gwarantuje, że spełnia wymagania uprawniające do uczestnictwa. Ponadto zgadza się przyjąć decyzje My.com jako ostateczna i wiążącą, gdy dotyczy treści tej Kampanii.

3. Czas trwania konkursu: Wpisy będą przyjmowane internetowo od 5 maja 2017 r., od godz. 9:00 PDT do 8 maja 2017 r., do godz. 23:59 PDT. Wszystkie zapisy online muszą przyjść do 24 kwietnia 2017 r., do godz. 23:59 PDT.

4. Sposób zgłaszania: Do należy się zapisać zgłaszając się na oficjalnej stronie Facebookowej Armored Warfare, pod adresem https://www.facebook.com/ArmoredWarfarePL/. Zgłoszenie musi spełniać wszystkie określone wymagania Konkursu, aby było uprawnione do wygrania nagrody. Zgłoszenia, które są niekompletne lub nie spełniają regulaminu lub specyfikacji, mogą zostać zdyskwalifikowane wedle uznania My.com. Opcjonalny werbalizm obejmuje: Można się zgłosić tylko raz. Należy podać wymagane informacje. Nie wolno zgłaszać się więcej razy, niż wynika z regulaminu, korzystając z wielu adresów e-mail, identyfikatorów lub urządzeń, w celu obejścia regulaminu. W przypadku stosowania metod nieuczciwych lub innych prób obejścia regulaminu, zgłoszenie może zostać usunięte z konkursu według własnego uznania My.com.

5. Nagrody: Zwycięzca/y Konkursu („Zwycięzca”) otrzyma zestaw słuchawek bezprzewodowych RAZER MANO'WAR (wartość rynkowa 199,99 EUR). Rzeczywista/szacunkowa wartość może być inna w momencie przyznania nagrody. Specyfika nagrody zostanie ustalona wyłącznie przez My.com. Nie dopuszcza się ekwiwalentu w gotówce lub innej nagrodzie, chyba że My.com uzna inaczej. Nagroda jest niezbywalna. Wszelkie wydatki związane z nagrodą, takie jak federalne, państwowe i/lub lokalne podatki, będą ciążyły wyłącznie na Zwycięzcy. Zdobywca nagrody fizycznej zgadza się na pokrycie wszelkich opłat importowych, które mogą powstać w jego kraju w momencie odbioru przesyłki. W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody fizycznej nie ma możliwości odbierania przesyłek, zamiast tego otrzyma nagrodę w grze (Armored Warfare), w postaci modelu czołgu T-72B3 Green Edition. W takim przypadku zestaw słuchawek bezprzewodowych RAZER MANO'WAR zostanie przyznany kolejnemu Zwycięzcy, i tak dalej. Nie dopuszcza się wymiany/przekazywania innym nagrody lub żądania przez Zwycięzcę ekwiwalentu w gotówce. Przyjęcie nagrody uprawnia My.com do wykorzystania imienia Zwycięzcy, jego polubień i zgłoszenia w celach reklamowych i handlowych, bez dalszego wynagradzania, chyba że jest to zabronione przez prawo.

6. Szanse: Szanse na wygraną zależą od liczby otrzymanych zgłoszeń.

7. Wybór i powiadomienie Zwycięzcy: Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie losowania pod nadzorem My.com. Zwycięzca zostanie powiadomiony w prywatnej wiadomości na Facebooku w ciągu pięciu (5) dni od wyboru zwycięzcy. My.com nie odpowiada za nieodebranie przez Zwycięzcę powiadomień z powodu spamu, śmieci lub innych ustawień bezpieczeństwa lub z powodu podania przez Zwycięzcę nieprawidłowych lub niedziałających informacji kontaktowych. Gdy nie będzie możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub ten nie odbierze nagrody w ciągu 5 dni od momentu wysłania powiadomienia o wygranej lub nie zwróci w wymaganym terminie wypełnionej i wykonanej deklaracji, utraci nagrodę i zostanie wyłoniony inny Zwycięzca. Otrzymanie przez zwycięzcę nagrody oferowanej w konkursie jest zgodne z wszelkimi federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami prawa. WSZELKIE NARUSZENIA TYCH ZASAD PRZEZ ZWYCIĘZCĘ (WEDŁUG UZNANIA MY.COM) BĘDZIE SKUTKOWAŁO DYSKWALIFIKACJĄ TAKIEGO ZWYCIĘZCY KONKURSU, A WSZELKIE PRZYWILEJE ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ BEZZWŁOCZNIE COFNIĘTE.

8. Prawa przysługujące Uczestnikowi: Wprowadzając tą zawartość (np. zdjęcia, filmy, tekst, itp.), Uczestnik rozumie i zgadza się na to, że My.com, każdy działający w imieniu My.com oraz licencjobiorcy My.com, jego następcy i wyznaczeni będą mieli prawo, w zakresie dopuszczalnym przepisami, do drukowania, publikowania, nadawania, dystrybuowania i używania we wszelkich mediach znanych obecnie lub powstałych w przyszłości, bez ograniczeń i na całym świecie, zgłoszenia Uczestnika, jego imienia, portretu, zdjęcia, głosu, polubienia, obrazu, oświadczeń o Kampanii oraz informacji biograficznych w wiadomościach, publicystyce, informacjach, handlu, reklamie, PR oraz w celach promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, powiadomienia, wglądu lub zgody. Opcjonalne werbalizmy Konkursu: Biorąc udział w tym konkursie, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jego zgłoszenie stanowi jego pracę autorską i nie narusza praw własności lub własności intelektualnej stron trzecich. Gdy zgłoszenie Uczestnika naruszy czyjeś prawo własności intelektualnej, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany według uznania My.com. Gdy zawartość zgłoszenia jest uznawana za naruszającą jakiekolwiek prawa własności lub własności intelektualnej osób trzecich, Uczestnik, będzie bronić lub rozstrzygać taki pozew na własny koszt. Uczestnik zwolni od odpowiedzialności, będzie bronić i chronić My.com w przypadku wszelkich pozwów, procesów, roszczeń, odpowiedzialności, strat, uszkodzeń, kosztów lub wydatków, które My.com może ponieść lub mieć obowiązek wypłacić w związku z takim naruszeniem lub podejrzeniem o naruszenie prawa strony trzeciej.

9. Regulamin: My.com zachowuje pełne prawo do anulowania, rozwiązania, zmodyfikowania lub zawieszenia Konkursu, gdyby w wyniku ataku wirusa, robaka, nieautoryzowanej interwencji człowieka, oszustwa lub innej przyczyny będącej poza kontrolą My.com doszło do uszkodzenia lub wpłynięcia na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość lub prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. W takim przypadku My.com może wybrać Zwycięzców ze wszystkich uprawnionych zgłoszeń, otrzymanych przed lub po działaniach podjętych przez siebie. My.com zastrzega sobie prawo według własnego uznania dyskwalifikacji dowolnej osoby, która manipuluje lub próbuje ingerować w proces składania zgłoszeń lub funkcjonowania Konkursu lub działania strony internetowej lub narusza niniejszy Regulamin. My.com ma prawo, według własnego uznania, w celu utrzymania integralności Konkursu, do unieważnienia zgłoszeń z jakiegokolwiek powodu, w tym: otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia od tego samego użytkownika z różnych adresów IP; otrzymania zgłoszeń z tego samego komputera ponad przewidzianą w regulaminie konkursu liczbę; wykorzystania botów, makr, skryptów lub innych środków technicznych w celu przesłania zgłoszenia. Każda próba celowego uszkodzenia dowolnej strony internetowej lub podważenia legalnego funkcjonowania konkursu ze styrony uczestnika może stanowić naruszenie przepisów karnych i cywilnych. W takim przypadku My.com zachowuje prawo do odszkodowania w zakresie dozwolonym przez przepisy.

10. Ograniczenie odpowiedzialności: Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik zgadza się zabezpieczyć My.com i jego jednostki zależne, stowarzyszone, agencje reklamowe i promocyjne, partnerów, przedstawicieli, agentów, następców, cesjonariuszy, pracowników, urzędników i dyrektorów od wszelkiej odpowiedzialności, choroby, uszkodzenia ciała, śmierci, strat, sporów, roszczeń lub szkód, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio, np. spowodowane przez zaniedbanie, wynikające z (i) udziału danego uczestnika w konkursie lub przyjęciem, posiadaniem, użytkowaniem lub nadużyciem przez uczestnika jakiejkolwiek nagrody lub jakiejkolwiek jej części, (ii) awarii technicznych wszelkiego rodzaju, w tym, lecz nie ograniczając się do nieprawidłowego działania jakiegokolwiek komputera, telewizji kablowej, sieci, sprzętu lub oprogramowania, lub innego wyposażenia mechanicznego; (iii) niedostępności transmisji telefonicznej lub internetu: (iv) nieuprawnionej interwencji człowieka w dowolną część procesu zgłaszania lub promocji; (v) elektronicznego lub ludzkiego błędu w administracji promocji lub przetwarzania zgłoszeń.

11. Spory: TA Kampania PODLEGA PRAWU HOLANDII, ZA WYJĄTKIEM DOKTRYN PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PRYWATNEGO. Warunkiem wzięcia udziału w tym Konkursie jest przyjęcie do wiadomości przez Uczestnika, że wszelkie spory, których nie da się rozwiązać między stronami, a które wynikną lub będą związane z tą Kampanią, będą rozstrzygane indywidualnie, bez odnoszenia się pozwów zbiorowych, wyłącznie przed sądem mającym jurysdykcję w Holandii. Co więcej, w każdym takim sporze, w żadnych okolicznościach uczestnik nie może uzyskać nagród za, i niniejszym zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań, karnych, przypadkowych lub wtórnych, w tym uzasadnionych opłat adwokackich, innych niż wydatki rzeczywiste uczestnika (np. koszty związane z przystąpieniem do tego Konkursu). Ponadto, Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do roszczeń, odszkodowań za straty moralne lub uboczne.

12. Polityka prywatności: Informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają polityce prywatności znajdującej się na stronie internetowej My.com. Aby zapoznać się z polityką prywatności, kliknij tutaj.

13. Lista Zwycięzców: Aby uzyskać kopię nazwiska Zwycięzcy oraz kopię tych oficjalnych reguł, należy wysłać prośbę wraz z opieczętowaną, zaadresowaną do siebie kopertą na adres: My.com B.V. Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, The Netherlands. Prośby muszą dotrzeć nie późnij niż do 15 maja, do godz. 17:00 CEST.

14. Sponsor: Sponsorem Kampanii jest My. My.com B.V. Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, The Netherlands.

15. Gospodarzem Kampanii jest My.com i nie jest ona w żaden sposób sponsorowana, popierana ani związana z firmą Facebook.

Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji